www.sofistik.gr  
 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΧΑΛΥΒΑ

Στόχος του σεμιναρίου “Σχεδίαση και Διαστασιολόγηση Φορέων Σκυροδέματος και Χάλυβα” είναι να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί στη χρήση των προγραμμάτων SOFiSTiK για μελέτες κατασκευών αποτελούμενων από κατασκευαστικά μέλη οπλισμένου σκυροδέματος και/ή χάλυβα. Ο κάθε μηχανικός θα εργάζεται σε προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης του προγράμματος στο προσωπικό περιβάλλον του κάθε ενός (γραφείο/σπίτι) καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη χρήση του προγράμματος SOFiSTiK. Προαπαιτούμενες γνώσεις: βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή και Autocad. Τα επιμέρους μαθήματα του σεμιναρίου θα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

 ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 • Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων SOFiSTiK.

 • Βασικές αρχές πεπερασμένων στοιχείων (π.σ.).

 • Εισαγωγή υλικών, διατομών ραβδωτών στοιχείων και θέσεων οπλισμών.

 • Παραθυρική εφαρμογή για αυτόματο ορισμό τυπικών διατομών δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων με βάση τις προδιαγραφές του ΕΚΩΣ και τη συνήθη ελληνική πρακτική εμπειρία (πρόγραμμα SOFisect).

 • Τυποποιημένες διατομές σιδηροδοκών.

 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD - SOFiPLUS
 • Γραφική εισαγωγή “δομικού προσομοιώματος”.

 • Ιδιότητες δομικών σημείων, ακμών, επίπεδων και καμπύλων.

 • Τοιχώματα (υπογείου και άλλα) με επιφανειακή προσομοίωση.

 • Στηρίξεις, έδραση επί ελαστικού εδάφους. Μεμονωμένα πέδιλα. Πεδιλοδοκοί. Γενική κοιτόστρωση.

 • Χρήση αυτόματης γεννήτριας πλέγματος π.σ. (free mesh generator).

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΦΟΡΤΙΑ

 • Περιγραφή δράσεων και ιδιοτήτων τους.

 • Περιγραφή βασικών φορτίων.

 • Περιγραφή και εισαγωγή “Επιφανειών κατανομής φορτίων” (load distribution areas) για την αυτόματη κατανομή επιφανειακών φορτίων σε τμήματα ραβδωτών φορέων.

 • Αυτόματος υπολογισμός ισοδύναμων στατικών φορτίσεων λόγω τυχηματικής εκκεντρότητας.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

 • Αναλυτική δημιουργία συνδυασμών φορτίσεων και περιβαλλουσών εντατικών μεγεθών.

 • Γραμμική ανάλυση φορτίσεων και συνδυασμών.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 • Περιγραφή φάσματος σχεδιασμού.

 • Ιδιομορφική δυναμική ανάλυση.

 • Υπολογισμός μέγιστων εντατικών μεγεθών σεισμικών συνδυασμών σύμφωνα με ΕΑΚ και EC8-EC1.

 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Διαστασιολόγηση ραβδωτών στοιχείων από σκυρόδεμα σε οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας.

 • Διαστασιολόγηση επιφανειακών στοιχείων από σκυρόδεμα σε οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας. Έλεγχοι διάτρησης.

ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΑΚ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SΟFiKAN)

 • Εκμάθηση του προγράμματος SOFikan για την πραγματοποίηση των ικανοτικών και λοιπών ελέγχων αντισεισμικού σχεδιασμού.

 • Έλεγχοι επιρροής φαινομένων 2ας τάξεως (θ), και γωνιακής παραμόρφωσης ορόφου (γ).

 • Έλεγχος επάρκειας τοιχωμάτων, και ικανοτικοί έλεγχοι (δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων) όπου απαιτούνται.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEEL MEMBERS)

 • Συνοπτική παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου του EC3 για ελέγχους μελών και συνδέσεων.

 • Διαστασιολόγηση ραβδωτών μελών κατά EC3 με το πρόγραμμα Steel Members.

 • Κατάταξη διατομών, έλεγχοι αντοχής διατομής, έλεγχοι μέλους.

 • Προμέτρηση βάρους και εκτίμηση κόστους ανά διατομή και υλικό και συνολική.

 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση διατομών με τα εργαλεία του προγράμματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEEL CONNECTIONS)

 • Υπολογισμός αντοχών και σχεδίαση συγκολλητών ή κοχλιωτών συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών κατά EC3 με το πρόγραμμα Steel Connections.

 • Συνοπτική παρουσίαση όλων των τύπων συνδέσεων που καλύπτει το πρόγραμμα.

 • Αναλυτική επίδειξη ανάλυσης και σχεδιασμού διαφόρων παραλλαγών της βασικής κοχλιωτής σύνδεσης δοκού σε υποστύλωμα και της σύνδεσης έδρασης υποστυλώματος.

 • Βέλτιστος υπολογισμός σύνδεσης.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 • Γραφική αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

 • Εκτυπώσεις σχεδίων. Δημιουργία κατόψεων, με σημείωση του οπλισμού των δοκών και με λεπτομέρειες οπλισμού υποστυλωμάτων/τοιχωμάτων.

 • Παραγωγή λεπτομερών σχεδίων μεταλλικών συνδέσεων.

Το σεμινάριο θα γίνει σε ολιγομελή τμήματα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας μας με σύγχρονα μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο. Οι εισηγητές είναι μηχανικοί της εταιρείας μας με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη των προγραμμάτων αλλά και στην εκπόνηση μελετών.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει σημειώσεις του εισηγητή και λυμένα παραδείγματα.

Αριθμός ωρών: 18

Το κόστος του σεμιναρίου είναι €550+ΦΠΑ.
Στους συμμετέχοντες μηχανικούς παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

.